hledat

Nemáte oblíbené - Nastavit

Internetová stránka TikniTo.cz zprostředkovává online prodej vstupenek na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané třetími stranami.

Jak to u nás funguje?

Jednoduchost a přímočarost je pro nás stejně důležitá jako jednoznačnost, proto Vám nabízíme nejprve krátké shrnutí našich služeb, než poskytneme prostor našim právníkům.

 1. Na stránkách www.tiknito.cz nabízíme prezentaci kulturních akcí, které by Vás mohly zajímat.
 2. Na jednotlivá představení si můžete ihned bez nutnosti registrace zakoupit vstupenky online, které Vám zašleme emailem. Pokud zrovna nemáme na dané představení lístky, pokusíme se je sehnat a informujeme Vás co nejdříve o výsledku našeho snažení.
 3. Sami nepořádáme žádné akce, ale děláme vše proto, abychom Vám bezpečně zprostředkovali akce jiných pořadatelů.
 4. Přestože děláme maximum, abychom docílili Vaší spokojenosti, tak se nemusí vždy vše perfektně podařit. V takových případech se ovšem snažíme dát vše do pořádku, jak to jen jde.

Jak nakupovat na TikniTo.cz?

 1. Výběr představení

Na stránkách www.tiknito.cz si vyberete představení ze seznamu dostupných představení ve vašem okolí. Aby byl výběr jednodušší, můžete využít vyhledávání či filtrování představení.

 1. Vyplňte svoji emailovou adresu a potvrďte její správnost prostřednictvím linku, který Vám zašleme.

Ověříme tak vaši identitu a ujistíme se, že máme správnou adresu, kam vám doručíme zakoupené vstupenky.

 1. Pokud máme přidělené vstupenky pořadatelem, vyplňte počet osob a vstupenky, které si přejete zakoupit.
 2. Potvrďte nákup kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ a proveďte platbu prostřednictvím platební brány.
 3. Zakoupené vstupenky zašleme na Vaši emailovou adresu ve formátu pdf.
 4. Vstupenku si vytiskněte, pokud je na vstupence uvedeno.
 5. Předložte vstupenku s unikátním kódem u vstupu a užijte si představení.

Pokud právě nemáme vstupenky na představení, které jste vybrali

 

     3. Klikněte na tlačítko „Chci zajistit vstupenky“.

                  Kontaktujeme pořadatele a pokusíme se pro vás zajistit tyto lístky.

     4. Vyčkejte prosím, než vás kontaktujeme.

 

www.tiknito.cz

info@tiknito.cz

Internetovou stránku TikniTo.cz provozuje společnost UNITED TICKETING COMPANY, s.r.o. se sídlem Na Příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha; IČO: 02768984 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223032..

 

Obchodní podmínky

společnosti UNITED TICKETING COMPANY s.r.o. se sídlem Na Příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha; IČO: 02768984 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223032 pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky www.tiknito.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele, která vznikají při koupi Vstupenek Uživatelem od Organizátora prostřednictvím Webu.
 2. Zakoupení Vstupenky je realizováno na základě přímého smluvního vztahu mezi Uživatelem a Organizátorem.
 3. Tyto podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro všechna Představení, u kterých Provozovatel zprostředkovává prodej vstupenek.
 4. Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“.
 5. Provozovatel poskytuje své služby pouze online prostřednictvím Webu, proto je jedinou možností nákupu Vstupenek nákup online.

 

2. Vymezení pojmů

 1. Obchodní podmínky – Obchodní podmínky společnosti UNITED TICKETING COMPANY s.r.o. se sídlem Na Příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha; IČO: 02768984 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223032 pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky www.tiknito.cz
 2. Organizátor – člověk nebo právnická osoba, která zajišťuje pořádání Představení, prodává nebo zprostředkovává prodej Vstupenek na Představení prostřednictvím Webu na základě smlouvy uzavřené s Provozovatelem.
 3. Provozovatel – UNITED TICKETING COMPANY s.r.o. se sídlem Na Příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha; IČO: 02768984 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223032.
 4. Představení – zejména kulturní, sportovní či společenská událost, na kterou lze zakoupit Vstupenky prostřednictvím Webu.
 5. Uživatel - člověk nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem smlouvu o využívání služeb Webu.
 6. Údaje – údaje poskytnuté Uživatelem Provozovateli při nákupu či nastavení v sekci Webu označené jako „Oblíbené“.
 7. Vstupenka - cenina chráněná ochrannými znaky, zejména pak unikátním kódem, opravňující držitele ke vstupu na Představení Organizátora.
 8. Web – webová stránka dostupná na adrese www.tiknito.cz, na které může Uživatel zakoupit Vstupenky na Představení Organizátorů prezentovaná na Webu.
 9. Osobní údaje soubor pravidel nakládání s osobními údaji upravených ve speciální sekci mimo Obchodní podmínky.

 

3. Práva a povinnosti z koupě Vstupenky

 1. Uživatel je oprávněn nakupovat na Webu Vstupenky bez nutnosti registrace.
 2. Uživatel je povinen ověřit svoji emailovou adresu před provedením nákupu Vstupenek. Ověřením své emailové adresy Uživatel vyjadřuje souhlas s Provozovatelem poskytovanými službami.
 3. Poskytovatel není povinen nabídnout ověření, zejména pokud má důvodné podezření, že emailová adresa je zneužita, nebo kvůli dřívějšímu závažnému porušení Obchodních podmínek.
 4. Za účelem řešení případných reklamací a také předcházení opakovaným konfliktním situacím si Provozovatel vyhrazuje právo shromáždění osobních údajů Uživatele, pomocí kterých dokáže jednoznačně vyřešit reklamační řízení.
 5. Pro nákup Vstupenky si Uživatel vybere volnou Vstupenku na požadované Představení s požadovanými vlastnostmi, zejména pak místenkou, cenou, slevou a podobně. Svůj výběr Uživatel potvrdí kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ svůj výběr. Následně je Uživatel přesměrován na platební bránu, prostřednictvím které uhradí svůj nákup.
 6. Uživatel je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost svého výběru a potvrdit svůj souhlas s Obchodními podmínkami.
 7. Cena Vstupenky pro Uživatele je garantována vždy k okamžiku potvrzení jeho objednávky.
 8. V případě, že platba prostřednictvím platební brány není odeslána zejména kvůli vypršení platnosti platebního příkazu či omezením na straně platební karty Uživatele, rezervace pozbývá platnosti.
 9. Po úspěšné úhradě nákupu jsou zakoupené Vstupenky zaslány Uživateli na jeho ověřenou emailovou adresu bez zbytečného odkladu.
 10. V rámci jedné rezervace lze zakoupit Vstupenky pouze na jedno Představení.
 11. V případě problémů v průběhu nákupu se může Uživatel obrátit na Provozovatele prostřednictvím emailové adresy info@tiknito.cz.
 12. Vyžaduje-li Uživatel daňový doklad stvrzující zakoupení Vstupenky, je povinen se s tímto požadavkem obrátit na info@tiknito.cz.
 13. Všechny ceny za Vstupenky uvedené na Webu jsou ceny pro Uživatele konečné.
 14. Organizátor je oprávněn kdykoli změnit ceny Vstupenek, a to bez uvedení důvodu.
 15. Předložením Vstupenky při vstupu na Představení vyjadřuje držitel Vstupenky souhlas s provozními podmínkami daného Představení.
 16. Organizátor je oprávněn měnit obsah internetové prezentace Představení na Webu.
 17. Cena Vstupenky se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 18. Způsob vracení ceny za Vstupenky se v případě zrušení Představení nebo Vstupenky řídí pokyny Organizátora. V případě, že Organizátor zruší Představení nebo Vstupenku a dohodne se s Provozovatelem, že vracení ceny za Vstupenky zajistí Provozovatel, bere Uživatel na vědomí, že výši vrácené částky stanoví Organizátor a že Provozovatel je oprávněn od této částky odečíst transakční náklady, které musel vynaložit v souvislosti s vrácením plateb za VstupenkyUživatel tímto souhlasí, že v případě zrušení Představení nebo Vstupenky může být Uživateli na jeho účet vrácena již cena Vstupenky ponížená o transakční náklady Provozovatele.
 19. V případě vracení ceny za Vstupenky Provozovatelem dle předchozího článku 3.r., Provozovatel odešle vracenou částku poníženou o vícenáklady v českých korunách na účet, ze kterého byla platba za Vstupenku přijata.
 20. V případě, že se Organizátor při zrušení Představení nebo Vstupenky rozhodne pro jiný způsob vracení ceny za Vstupenku než dle článku 3.r, může Uživatel uplatnit nárok na vrácení ceny Vstupenky pouze u Organizátora.
 21. Uživatel je v souvislosti se vstupem na konkrétní Představení vždy povinen dodržovat pravidla stanovená Organizátorem Představení. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Představení.

 

4. Ostatní ustanovení týkající se zejména uživatele

 1. Uživatel je povinen při využívání Webu dodržovat ustanovení daná Obchodními podmínkami a obecně závaznými právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.
 2. Organizátor stejně jako Uživatel bere na vědomí, že Web nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele či třetích stran.
 3. Uživatel je povinen užívat Web tak, aby svým počínáním záměrně neomezoval v jeho užívání třetí osoby.
 4. Uživatel, stejně jako veškeré další subjekty, bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele je užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na Webu zakázáno.
 5. Uživatel bere na vědomí, že až na ojedinělé případy se Vstupenka nevyměňuje a duplikáty se nezasílají. Tyto ojedinělé případy budou vždy důkladně zváženy Provozovatelem.
 6. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.
 7.  Uživatel je srozuměn s tím, že na prodej Vstupenky se vztahuje ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Není proto možné využít možnost odstoupení od smlouvy při uzavírání smlouvy mimo obchodní prostory, kterou obecně občanský zákoník připouští v § 1829.

 

5. Ustanovení týkající se provozovatele

 1. Za Představení, zejména pak jeho konání či nekonání, jeho změny, průběh a vady, stejně jako jakékoli události, k nimž na Představení došlo, nebo měly v Představení svůj původ, je zodpovědný příslušný Organizátor. Případné nároky související s Představením je proto nutné vždy uplatnit u Organizátora.
 2. Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených Organizátorem o Představení pro účely prezentace Představení na Webu.
 3. Provozovatel neodpovídá za pozdní doručení nebo nedoručení Vstupenky na Uživatelem ověřený email, pokud problém nastal z důvodů, které nestály na straně Provozovatele.
 4. Provozovatel je oprávněn v případě, že Organizátor zruší Představení nebo Vstupenku a dohodne se s Provozovatelem, že vracení ceny za Vstupenky zajistí Provozovatel, účtovat v souladu s článkem 3.r Uživateli vícenáklady, které musí Provozovatel vynaložit v souvislosti vrácením plateb za Vstupenky.
 5. V případě, že Organizátor zruší či změní Představení nebo Vstupenku prostřednictvím Webu, je Provozovatel povinen zaslat Uživatelům, kteří si na Představení již zakoupili Vstupenky, email o nastalé situaci, a to na emailovou adresu uvedenou při nákupu. Toto ustanovení pozbývá svoji platnost, pokud zrušení či změna nastane nečekaně méně jak 24 hodin před začátkem akce.
 6. Poskytovatel je oprávněn svěřit správu Webu třetím osobám.
 7. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
 8.  
 9. Provozovatel je oprávněn provádět odstávky v provozu Webu za účelem nutné údržby a změn nastavení Webu.
 10. Provozovatel je oprávněn omezit i úplně zastavit prodej Vstupenek na Představení, pokud by byl jejich prodej v rozporu s Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy. Toto ustanovení neovlivňuje již zakoupené Vstupenky, které v takovém případě zůstávají v platnosti.
 11. Provozovatel neodpovídá za nefunkčnost, výpadky nebo omezení fungování datové či elektrické sítě či jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahem vyšší moci a za vliv těchto událostí na provoz Webu.

 

6. Ochrana osobních údajů, využívání cookies a zasílání obchodních sdělení

 1. Provozovatel vede aktuální databázi údajů poskytnutých Uživatelem v rámci nákupu nebo nastavení v sekci „Oblíbené“.
 2. Provozovatel je oprávněn zpracovávat Údaje pro účely identifikace Uživatele a pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z Obchodních podmínek, případně vyplývajících z právních předpisů České republiky.
 3. Provozovatel je oprávněn zpracovávat a analyzovat Údaje pro účely zvýšení relevantnosti nabízených Představení na Webu a pro další marketingové či obchodní účely Provozovatele či Organizátora, a to v rozsahu v jakém byly Údaje získány v souvislosti s poskytováním služeb Provozovatele.
 4. Provozovatel je oprávněn pověřit zpracováním Údajů třetí osobu jakožto zpracovatele, a to při zachování podmínek a náležitostí, ke kterým se zavázal při získání těchto Údajů.
 5. Provozovatel bude zpracovávat Údaje týkající se nákupu Vstupenky a platby za ni po dobu minimálně 5 let od poskytnutí Údaje či provedení nákupu Vstupenky prostřednictvím Webu.
 6. Uživatel dává svůj souhlas k tomu, aby jej Provozovatel mohl informovat o skutečnostech souvisejících s provozem Webu a s nákupem Vstupenek a Představení, na které Vstupenky zakoupil.
 7. V případě, že Uživatel Provozovateli udělí prostřednictvím Webu souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo se zasíláním obchodních sdělení, může mu Provozovatel zasílat emailem informace týkající se nabídek Webu a dalších služeb poskytovaných Provozovatelem. Tato sdělení budou označena jako obchodní sdělení.
 8. Povolením cookies ve svém internetovém prohlížeči Uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies Webem. Cookies umožňují zejména přizpůsobení stránek Webu potřebám Uživatele a napomáhají tak k vyšší relevantnosti prezentovaného obsahu pro daného UživateleUživatel má kdykoliv možnost odmítnout využití cookies Webu, a to prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.
 9. Uživatel má právo na informace o Údajích, které Provozovatel sám nebo prostřednictvím zpracovatelů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.
 10. Zjistí-li Uživatel, že Provozovatel zpracovává jeho Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat Provozovatele o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li Provozovatel žádosti Uživatele o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Uživatel má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, informovat se rozsahu dat týkajících se jeho osoby a právo na výmaz informací týkajících se jeho osoby. A to vyjma údajů nezbytných pro plnění jiných zákonných povinností, které jsou stanoveny Provozovateli. Uživatel může kontaktovat Provozovatele na info@tiknito.cz. Ten postupuje tak, jak je stanoveno v sekci Osobní údaje.

 

7. Doručování

 1. Veškerá korespondence realizovaná na základě Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.
 2. Za zprávu doručenou Uživateli se považuje email doručený na adresu Uživatele, kterou Uživatel ověřil při svém nákupu či nastavení v sekci „Oblíbené“.
 3. Za zprávu doručenou Provozovateli se považuje email doručený na kontaktní emailovou adresu uvedenou na Webu pro příslušný typ korespondence.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
 2. Pokud by se stalo některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 3. Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat Obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 4. Smluvní strany souhlasí, že spory z právních vztahů souvisejících s užitím Webu budou případně rozhodovány českými obecnými soudy.
 5. Poskytovatele nelze žádným způsobem nárokovat jakékoli závazky při nákupu mimo Web.

V Praze, dne 25. 5. 2018. 

 

V případě udělení tohoto souhlasu Vám budeme zasílat zajímavá obchodní sdělení. Tento souhlas můžete v budoucnu odvolat.

 

Právní základ zpracování. 
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sděleeí e-mailem je váš souhlas. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů. V rámci každého e-mailu budete mít možnost toto zasílání do budoucna odmítnout.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme? 
Budeme o vás zpracovávat tyto osobní údaje: e-mailovou adresu a přehledy e-mailů, např.  ty které jsme vám zaslali. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Sledujeme také soubory cookies, které využíváme v souladu s všeobecnými pravidly společnosti Google.

Komu budeme Vaše údaje předávat?
K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.

Jak dlouho budeme údaje o vás zpracovávat? 
Údaje o vás budeme zpracovávat primárně do odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme vám e-maily zasílali.

Kde se budou vaše údaje zpracovávat? 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech či na zajištěných externích serverech, a to automaticky i manuálně. 

Poučení o vašich právech
Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“): 
Upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
 2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
 5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a
 6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.


Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. 

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. 

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět. 

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti. 

Dále vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu. 

Provozuje UNITED TICKETING COMPANY s.r.o., IČ 02768984, info@tiknito.cz